VI PIOTRKOWSKIE BIENNALE SZTUKI REGULAMIN

VI PIOTRKOWSKIE BIENNALE SZTUKI

REGULAMIN

 

Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w VI Piotrkowskim Biennale Sztuki, zwanym dalej Konkursem.

Termin biennale: 16 kwietnia – 31 grudnia 2021

Termin wystawy finałowej: 22 października – 31 grudnia 2021 roku

Wernisaż: 22 października 2021 roku, o godz. 18.00

Miejsce: Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim

 

I. Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Działań Artystycznych z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Dąbrowskiego 5, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 4, prowadzonym przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, NIP 771 23 71 038 Regon 000788152.
 2. VI Piotrkowskie Biennale Sztuki jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla artystów polskich zamieszkujących w kraju lub zagranicą. Konkurs adresowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także artystów (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem, zwanych dalej Uczestnikami.
 1. Przedmiotem Konkursu są prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, wideo, instalacja, obiekt, a także projekty intermedialne i multimedialne) związane z tematem VI Piotrkowskiego Biennale Sztuki.
 1. Konkurs ma na celu wyłonienie prac Uczestników wystawy konkursowej VI PBS.
 1. Temat tegorocznego Konkursu opisany jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu – „Tekst programowy VI PBS”.
 1. Organizator powołuje Jury Konkursu, które będzie kwalifikować prace na Wystawę Główną, a także przyzna nagrody regulaminowe i wyróżnienia.
 1. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

          – 1 etap – wstępna kwalifikacja prac do wystawy pokonkursowej, na podstawie elektronicznych reprodukcji,

          – 2 etap – kwalifikacja prac do wystawy pokonkursowej oraz wyłonienie laureatów na podstawie oryginałów prac.

W drugim etapie Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań komisji.

 1. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Konkursie bez zwrotu wpłaty dokonanej z tytułu uczestnictwa w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonych do udziału w Konkursie prac, w szczególności jeżeli nadesłane prace mogłyby zostać uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 2. Nadesłanie prac na Konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.
 4. Wymiary prac podlegają ograniczeniu formatu. Maksymalny wymiar pojedynczego elementu to 150 cm x 250 cm. Prace mogą być wieloelementowe ( dyptyki, tryptyki itp.). W przypadku prac przestrzennych wymagane jest podanie wymiarów przestrzeni ekspozycyjnej.
 5. Czas trwania pracy wideo nie może przekraczać 10 minut. W uzasadnionych przypadkach Jury dopuszcza także dłuższe czasowo prace.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie do chwili oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.
 

II. Zgłoszenie do 1 etapu Konkursu:

 1. Jury powołane przez Organizatora ocenia w 1 etapie Konkursu elektroniczne reprodukcje prac Uczestników.
 2. Zgłoszenia na Konkurs należy dokonywać wyłącznie mailowo na adres Organizatora biennale@odaart.pl
 3. Prace i reprodukcje prac należy przesyłać mailowo lub poprzez serwisy do przesyłania plików takie jak Dropbox, WeTransfer, SendSpace lub inne podobne.
 4. Format prac: plik JPG:  dłuższy bok maksymalnie 3000 pikseli, kolor RGB, max. rozmiar pojedynczego pliku 3 MB; prace wideo w format MPG4.
 5. Pliki ze zgłaszanymi pracami powinny zostać opisane w następujący sposób: nazwisko, imię, tytuł, technika, wymiar (wys. × szer. w cm), data powstania pracy, np: Kowalski Jan; Bez tytułu; akryl na płótnie; 100 x 70; 2020.
 6. Pliki należy przygotować w formatach możliwych do otwarcia na komputerach PC.
 7. Zgłoszenie musi zawierać:

        a) reprodukcje zgłaszanych prac lub link do pobrania pracy z serwisów do przesyłania plików,

        b) wypełnioną Kartę Zgłoszeniową,

        c) potwierdzenie wniesienia opłaty (fotografia, skan, plik PDF, nie większy niż 1 MB)

        d) biografię autora w pliku tekstowym (.txt lub .doc), maksymalnie jedna znormalizowana strona A4 (1800 znaków)

        e) w przypadku prac o charakterze intermedialnym zgłoszenie powinno zawierać szczegółowy opis pracy wraz z wymiarami, i specyfikacją techniczną, oraz precyzyjną dokumentacją wizualną.

   8. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy / kadrów z prac wideo / skrótów prac wideo do celów związanych z organizacją Konkursu i jego promocją na polach eksploatacji obejmujących:

       – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową,

       – w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej, w tym w sieci Internet oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

     9. Opłata konkursowa

         a) Warunkiem uczestniczenia w VI PBS jest wniesienie bezzwrotnej opłaty stanowiącej udział w kosztach organizacyjnych.

         b) Opłata wynosi 50 zł za jedną / pierwszą zgłoszoną do konkursu pracę. Zgłoszenie każdej kolejnej pracy wymaga dopłaty w wys. 20 zł czyli w przypadku dwóch prac opłata wynosi 70 zł, trzech prac 90 zł.

         d) Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora:

             Ośrodek Działań Artystycznych

             97-300 Piotrków Tryb.

             J. Dąbrowskiego 5

             Nr konta dla wpłat 44 1560 0013 2327 0807 1000 0009

             Getin Noble Bank S.A. O/Piotrków Trybunalski

         e) W treści przelewu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew.

         f) Brak dowodu wpłaty za udział w Konkursie jest równoznaczny z niedopuszczeniem pracy do Konkursu.

         g) W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.

   10. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do 30.06.2021 r.

   11. Materiały nadesłane do 1 etapu Konkursu nie będą zwracane.

   12. Informacje na temat kwalifikacji do 2 etapu Konkursu, będą opublikowane na stronie internetowej Organizatora: biennalepiotrkow.pl 31.08.2021 r.

   13. Decyzje Jury 1 etapu Konkursu są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

 

III. Zgłoszenie do 2 etapu Konkursu:

 1. Oryginały prac wraz z kompletem dokumentów należy dostarczyć do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.09.2021 r. 
 2. Uczestnicy, których prace zostały zakwalifikowane do 2 etapu Konkursu nadsyłają na swój koszt oryginały tych samych prac, które zostały przyjęte przez Jury w 1 etapie Konkursu.
 3. Dokonanie zamiany pracy na inną lub zmiana jej parametrów, np. wymiaru, techniki, jest równoznaczne z naruszeniem regulaminu Konkursu i skutkuje wykluczeniem pracy z Konkursu.
 4. Koszty dostarczenia i odbioru prac oraz ich ubezpieczenia na czas transportu ponoszą autorzy prac.
 5. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z powierzeniem prac Organizatorowi do dnia 1.03.2022 roku.
 6. Prace powinny być zaopatrzone w metryki wypełnione drukowanymi literami.
 7. Decyzje jury o zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej są ostateczne.
 8. Przyjmowane będą tylko prace odpowiednio zabezpieczone i opakowane. Przesyłki z pracami powinny posiadać dokładny adres i być odpowiednio zabezpieczone w opakowaniach umożliwiających wykorzystanie ich do wysyłki zwrotnej.
 9. Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające ich montaż i ekspozycję.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przesyłek powstałe podczas ich transportu lub wskutek wadliwego opakowania przez Uczestnika.
 11. Organizator przewiduje druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na Wystawę. Uczestnikom Wystawy przysługuje prawo do bezpłatnego egzemplarza katalogu.
 

IV. Zwrot Prac

 1. Zwrot prac następuje po zakończeniu i demontażu wystawy pokonkursowej, to jest od 10 stycznia 2022 r.

 2. Prace biorące udział w wystawie oraz prace niezakwalifikowane w II etapie do wystawy pokonkursowej należy odebrać najpóźniej do 1 marca 2022 roku. Można je odbierać osobiście (czy też za okazaniem upoważnienia) lub będą odsyłane na koszt autora na adres podany w karcie zgłoszenia. 

 3. Prace nieodebrane do 1 marca 2022 r. traktowane będą przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego). Prace porzucone przejdą na własność Ośrodka Działań Artystycznych i będą mogły być odsprzedane osobom trzecim.
 

V. Nagrody

Nagrody regulaminowe:

Grand Prix – 15.000 zł

II Nagroda – 10.000 zł

III Nagroda – 5.000 zł

 1. Istnieje możliwość fundowania dodatkowych nagród i wyróżnień przez sponsorów i patronów medialnych.
 1. Organizator zastrzega, iż jury Konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe.

VI. Terminarz Konkursu

16.04 – 30.06.2021r.     Przyjmowanie zgłoszeń do I etapu Konkursu

31.08.2021r.                  Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji

01 – 26.09.2021r.          Przyjmowanie oryginałów prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu

22.10.2021r.                  Otwarcie wystawy połączone z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz wręczeniem nagród laureatom.

23.10.2021r.                  Otwarte dla widzów oprowadzanie przez jurorów po wystawie

                                      panel dyskusyjny z udziałem artystów i jurorów

31.12.2021r.                  Zakończenie  wystawy pokonkursowej

10.01.2022r.                  Rozpoczęcie wydawania prac Uczestnikom

01.03.2022r.                  Zakończenie wydawania prac Uczestnikom.

Linki

Fundatorzy nagród

Mecenas

Patroni